Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.9.14

FACEBOOK a TWITTER

NID YW'R DUDALEN HON YN CAEL EI DIWEDDARU'N GYSON BELLACH - YN HYTRACH EWCH I'N TUDALEN FACEBOOK NEU TRYDAR
 
https://www.facebook.com/glo.man.37

https://twitter.com/PapurBroGloMan

(Beth am ddod yn ffrind ar Facebook a'n dilyn ar Trydar. )

27.7.14

15.7.14

CYFARFOD BLYNYDDOL


Annwyl Gyfaill,
Cynhelir cyfarfod blynyddol Glo Mân ar Nos Lun  21Gorffennaf am 7.00 yn Neuadd Capel Gellimanwydd.
 
Gobeithio bod y dyddiad yn gyfleus i chi ddod atom i drafod a threfnu Glo Mân am flwyddyn arall. Cofiwch trwy eich cefnogaeth chi mae’r papur bro wedi llwyddo dros y blynyddoedd.

 Yn gywir

Edwyn
Ysgrifennydd

AGENDA
Croeso
 1. Ymddiheuriadau 
 2. Cofnodion y cyfarfod diwethaf
 3. Materion yn codi
 4. Adroddiad y Trysorydd
 5. Ethol swyddogion
 6. Cynnwys a threfn paratoi’r papur a dewis Golygyddion
 7. Dulliau codi arian
  • Calendr
  • Nawdd Cynghorau Cymuned
  • Unrhwy ddull arall
 8. Unrhyw Fater Arall
 9. Tynu Clwb Cant

4.7.14

Adroddiad yr Urdd Gorffennaf 2014 – Bro Glo Man


Mae’r Urdd wedi bod yn brysur iawn ers mis Medi yn cynnal amryw o weithgareddau i blant o bobol ifanc yr ardal.
Cynhelir sawl diwrnod o chwaraeon cynradd, gyda sawl ysgol o Gylch Aman yn cystadlu. Buont yn cystadlu mewn twrnamentau Pêl droed, Rygbi, Gymnasteg, Gala nofio a Phêl Rwyd dros dymor Hydref, gyda sawl unigolyn yn cynrychioli’r rhanbarth yn Genedlaethol. Braf oedd gweld sawl aelod o Ysgol Dyffryn Aman yn y Gala Nofio uwchradd, a diolch hefyd i’r disgyblion ddaeth i wirfoddoli ar y diwrnod.  
Braf oedd gweld cynifer yn cystadlu yn yr Eisteddfod gylch yn Ysgol Dyffryn Aman nôl ym mis Mawrth, gyda’r buddugwyr yn cynrychioli cylch Aman yn Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin. Yna yn y genedlaethol, teimlwyd balchder mawr wrth yr aelwyd ac ysgolion y cylch ar lwyfan y brifwyl! Gwelwyd Ysgol Gynradd Rhydaman yn cipio’r ddwy wobr gyntaf, dwy ail wobr ac un trydedd. Ysgol Dyffryn Aman yn cael ail wobr drwy Osian Clarke ar yr Unawd Bechgyn Bl.7-9 ac buodd Adran/Aelwyd Penrhyd, yn brysur iawn hefyd adeg Eisteddfodau  gyda’r grwpiau dawns ag  unigolion yn cipio pedwar gwobr gyntaf, dwy ail wobr ac un trydedd wobr. Unwaith eto, hoffem longyfarch pob un wnaeth gystadlu, a diolch i’r athrawon a hyfforddwyr am roi ei hamser i’w dysgu.
Cafwyd sawl taith i atyniadau amrywiol fel Alton Towers, Oakwood, Disney ac Abertawe gyda phlant a phobol ifanc yr ardal yn cael cyfle i fwynhau a phrofi pethau newydd. Fe aeth sawl ysgol gynradd ynghyd am gyfnodau preswyl yng Ngwersyll yr urdd Llangrannog a Chaerdydd,  a gobeithiwn yn fawr y dewch eto'r flwyddyn nesaf!
Os am ragor o wybodaeth am yr Urdd yn eich ardal, croeso i chi gysylltu â Lowri Morris (Swyddog Datblygu Uwchradd) ar 01267 676744 neu Sioned Fflur (Swyddog Datblygu Cynradd) ar 01267 676678.

22.6.14

Eisteddfod Yr Urdd 2014

Llongyfarchiadau  i holl aelodau’r Urdd yn ardal Glo Mân a fu’n llwyddiannus yn  Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Y Bala yn ddiweddar. Tra’n canmol pob un ohonynt a’u hyfforddwyr, rhaid  cyfeirio’n arbennig at lwyddiant ysgubol Adran ac Aelwyd Penrhyd yn y cystadlaethau Dawnsio Gwerin - pencampwyr yn wir!

Canlyniadau Gwaith Cartref                                                                                                                   Celf,Dylunio a Thechnoleg  
 Gwaith Creadigol  2D Bl.6 ac Iau (Anghenion Arbennig C) 3ydd – Grŵp Quinn ac Owen, Ysgol Bro Banw                                                                                                                                                  
Gwaith Creadigol  2D Bl.6 ac Iau (Anghenion Arbennig D ) 3ydd – Jennesha Davies-Kelly, Ysgol  Bro Banw                                                                                                                                           
Gwaith Creadigol 2D Bl.6 ac Iau – Grŵp (Anghenion Arbennig D) -1af – Grŵp Alex a Mathew, Ysgol Gynradd Blaenau                                                          
Ffotograffiaeth/Graffeg Cyfrifiadurol  Bl.6 ac Iau – 1af – Leah Liles, Ysgol y Bedol
Canlyniadau Llwyfan
Unawd Bl.2 ac Iau  1af – Cadi Owen, Ysgol Gymraeg Rhydaman               
Unawd Cerdd Dant, Bl.2 ac Iau -  3ydd- Cadi Owen, Ysgol Gymraeg Rhydaman                                   Dawns Werin Bl.4 ac Iau – 1af- Adran Penrhyd                                                            
 Unawd Cerdd Dant Bl.3 a 4 -  2il- Cerys Tommason James, Ysgol Gymraeg Rhydaman 
Dawns Stepio Cymysg Bl.6 ac Iau – 2il –Adran Penrhyd
Dawns Werin Bl.6 ac Iau -1af – Ysgol Gymraeg Rhydaman                                                                             Grŵp  Dawnsio Hip Hop/Stryd/Disgo – 2il-  Ysgol Gymraeg Rhydaman 
Dawns Werin Bl.6 ac Iau (Ysg.Adran Fach) -1af – Adran Penrhyd
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl. 9 ac Iau  – 2il –Menna Jones, Ysgol Maes y Gwendraeth 
Dawns Werin Bl.7,8,a 9 – 1af Adran Penrhyd                                                                                                 
 Unawd Bechgyn Bl.7-9 – 2il- Osian Clarke,Ysgol Gyfun Dyffryn Aman

Dawns Werin Bl10 a dan 19oed – 2il- Aelwyd Penrhyd
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.10 a dan 25 oed – 3ydd  - Harri Jones, Aelwyd Penrhyd   
Dawns Werin dan 25 oed (Aelwydydd) – 1af – Aelwyd Penrhyd
Help / Cymorth