Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

18.10.10

Mrs.Rachel Mary Phillips, Heol Newydd, Brynaman - 90 oed

Dymuniadau gorau i Mrs.Rachel Mary Phillips,Heol Newydd a ddathlodd ei phenblwydd yn 90 ar Orffennaf 29ain.Mae Mrs.Phillips wedi byw ym Mrynaman erioed ac wedi cyfrannu’n helaeth at fywyd diwylliannol y pentref, - gyda’r Capel yn ganolbwynt i’r gweithgareddau hynny. Trefnodd aelodau’r Gymdeithas Ddiwylliadol a Chymdeithas y Chwiorydd yng Nghapel Gibea barti syrpreis i ddathlu’r achlysur arbennig ac ymgasglodd aelodau’r ddwy gymdeithas ynghyd ag aelodau o’r teulu yn y festri ar brynhawn ei phenblwydd.

Er nad yw ei hiechyd yn caniatau iddi fynd i’r capel yn gyson bellach, mae digon o’r aelodau yn galw’n gyson i’w gweld a rhoi’r newyddion iddi. Mae’n ddarllenwraig frwd ( yn un o ffyddloniaid Glo Mân ers y cychwyn!) , ac os am wybod rhywfaint o hanes y pentref yn ystod yr 20fed ganrif, mae ei chof yn wych, - mae wedi bod o gymorth i sawl un sy’n ymchwilio i ddigwyddiadau’r cyfnod.
Roedd ei merch, Eiry, wedi helpu i gadw’r syrpreis hwn, ond cafwyd cyfle i ddathlu ymhellach gydag Eiry a gweddill y teulu agos, sef ei hŵyr,Stephen a’i wraig,Karen a’r gorwyresau, Lucy ac Emily., ar y penwythnos dilynol.

No comments:

Help / Cymorth