Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.3.08

Cymanfa Ganu Undebol

Dydd Sul y Blodau, Mawrth 16 2008 cynhaliwyd ein Cymanfa Ganu Undebol yng Nghapel Bethani, Rhydaman.
Eleni roedd capeli Gellimanwydd, Y Gwynfryn, Moreia a Seion, Capel Newydd, Bethani a Gosen yn ymuno yn y Gymanfa.
Capel Newydd oedd yn llywyddu yn y bore a'r Gwynfryn yn y nos.
Arweinydd eleni oedd Mr Trystan Lewis o Deganwy, gyda Mrs Gloria Lloyd yn cyfeilio mor ddeheuig ag erioed. Roedd natur gyfeillgar Mr Lewis yn sicrhau'r gorau yn yr oedfa foreol, sef Gymanfa'r Plant. Braf oedd gweld a chywed y plant yn oedfa'r bore yn darllen a chanu'r emynau. Roedd pob un wedi dysgu eu gwaith yn drylwyr. Cawsom eitem ar y cyd gan y plant ac yna cyhoeddodd ein gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees y fendith.

Tro'r oedolion oedd hi am 6.00 yr hwyr a braf gweld cymaint yn bresennol yn cael cymaint o fendith yn y canu a'r addoli. Yng eiriau un o emynau'r gymanfa:-
Mae'n rhaid i mi ganu
o hyd o hyd,
can's tegwch yr Iesu
a aeth a'm bryd.
T. Hughes

No comments:

Help / Cymorth