Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

18.3.09

CWIS BEIBLAIDD

Ar brynhawn Sul Chwefror 1af daeth tyrfa niferus ynghyd i Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman i gefnogi plant y dalgylch wrth iddynt gystadlu mewn Cwis Beiblaidd o dan drefniant Menter Cydenwadol Gogledd Myrddin. Cymerwyd rhan gan 10 o Ysgolion Sul a chafwyd prynhawn llawn hwyl a chyffro wrth i’r plant ddangos dyfnder eu gwybodaeth trwy ateb cwestiynau wedi eu gosod mewn amrywiaeth o ffyrdd deniadol.
Roedd yr achlysur yn un proffesiynol a chyfoes gyda bysyrs electronig, power point, a system sain. Roedd ymateb y plant yn frwdfrydig a da oedd gweld y to ifanc yn cael hwyl o gwmpas y Gair.

Roedd y gystadleuaeth yn un bywiog a difyr. Cael hwyl wrth gymryd rhan oedd y peth mawr, ond yn sgìl hynny, mae`n amlwg bod y plant wedi dysgu llawer, a gobeithio magu blas tuag at Air Duw.

Roedd y canlyniadau fel a ganlyn:
1af – Penuel, Caerfyrddin
2ail – Providence, Llangadog


Cyflwynwyd cwpan sialens i`r tîm buddugol ynghyd a thlysau unigol i`r plant hynny wnaeth gyrraedd y rownd derfynol gan gadeirydd y Fenter, sef Mr. Mel Morgans.
Dymuna Menter Cydenwadol Gogledd Myrddin nodi gwerthfawrogiad o`r defnydd a gafwyd o Neuadd Gellimanwydd ac o garedigrwydd chwiorydd y capel i ddarparu lluniaeth ar gyfer y timoedd.

No comments:

Help / Cymorth