Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.3.09

DE AFFRICA - APEL YR UNDEB

Tan ddiwedd Mehefin eleni mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn cynnal apel arbennig i gefnogi gwaith Cymorth Cristnogol yn Ne Affrica. Gobeithir codi £250,000 drwy'r enwad i gyd. Gan fod Eglwys Moreia yn aelod o'r Undeb clustnodwyd swm o £l,640 yn darged ar ei chyfer.
Yn ei lythyr apel i aelodau'r Eglwys a aeth allan ddiwedd Ionawr gyda'r Adroddiad Blynyddol cyflwynodd y Parchg Dyfrig Rees rhai ystadegau syfrdanol:
"Er i apartheid ddod i ben yno yn 1984 mae'n wlad sy'n gwynebu problemau anferth. Allan o boblogaeth o 47 miliwn mae dros 5 miliwn yn HIV positif — mwy nag un gwlad arall yn y byd; mae 20 miliwn yn byw ar lai na £l y dydd; mae 50% o'r boblogaeth o dan 20 oed a 30% o dan 15 oed; mae un miliwn o blant amddifad oherwydd Aids."
Cafwyd dechreuad da i'r apel ym Moreia ym mis Hydref y llynedd pan y gwnaed £370 o elw ar y Swper Cynhaeaf ac erbyn canol Chwefror rydym dros harnner fordd i gyrraedd y nod. Gobeithir gyda chyfraniadau'r aelodau a'r Cawl Gwyl Ddewi i gyrraedd y targed.

No comments:

Help / Cymorth