Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

27.4.09

CAPEL MOREIA


Dathlu Gŵyl Dewi

Cafwyd noson hwylus yng nghapel Moreia, i ddathlu Gŵyl ein Nawddsant. Mi roedd yna gawl blasus wedi ei baratoi gan y gwragedd o dan arweiniad Mrs. Eiry Davies, ynghyd â phice bach a tharten afal ac ati. Gwledd o fwyd maethlon. Mrs. Einir Jones, Rhydaman oedd y gwestai a gyflwynwyd i’r festri llawn gan y Parch. Dyfrig Rees, Y Gweinidog. Rhoddodd Mrs. Jones ychydig o hanes Dewi Sant a hynny yn eu ffordd ddihafal eu hunan. Pwysleisiodd bod yn rhaid i ni gofio yr hyn a ddywedodd Dewi sef,


‘byddwch lawen, cedwch y ffydd a’ch cred a gwnewch y pethau bychain a glywsoch ac a welsoch gennyf i.’


Gellir dweud mai da iawn oedd bod yno. Gwnaed elw o bron £400 ar y gweithgaredd hwn sydd i’w gyflwyno fel rhan o gyfraniad Moreia tuag at Apêl Undeb yr Annibynwyr – Apêl De Affrig

No comments:

Help / Cymorth