Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.5.09

CYMANFA GANU UNDEBOL CWMAMAN

Cynhaliwyd Cymanfa Undebol Cwmaman eleni ar Sul y Blodau, sef y 5ed o Ebrill, yng Nghapel Bethel Newydd, y Garnant yn y bore yn unig. Ein harweinyddes oedd Mrs Desna Pemberton, Rhydaman gyda Mrs Olwen Richards yn Organyddes. Llywyddwyd gan y Parchedig Gwyndaf Jones. Yn y rhannau arweiniol, cafwyd darlleniad gafaelgar gan Pat Davies, Bethel Newydd a gweddiwyd yn hyfryd gan Margaret Evans, Calfaria. Cafwyd gwledd gerddorol gan barti plant Ysgol Sul Bethesda, a diolchwn i Ann Rowntree am eu dysgu. Hefyd yr oedd yn bleser gwrando ar y pedwarawd o Bethel Newydd, sef Diana, Carol, Avril a Mair yn canu. Cafwyd hwyl arbennig gan bawb a ddaeth i ymuno yn y canu ac mae’n dda medru dweud bod y Gymanfa yn dal i fod yn boblogaidd yn y cwm. Cafwyd gwerthfawrogiad o’r oedfa gan y Parchedig Gwyndaf Jones a dymunodd bob hwyl i’r trefnwyr am y flwyddyn nesaf. Diolch i’r pwyllgor, sef Carol, Jane, Rhian a Mair am eu llafur hwythau.

No comments:

Help / Cymorth