Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.5.09

LLWYDDIANT YN DONEGAL - LLEISIAU'R CWM

Fe aeth parti o 14 o Gôr Merched Lleisiau’r Cwm, dan arweiniad medrus Catrin Hughes, i’r Wyl Geltaidd a gynhaliwyd yn Donegal yn Iwerddon ganol mis Ebrill. Cawsant hwyl ar y daith gan hedfan o faes awyr Caerdydd i Belffast ac yna teithio mewn bws i Donegal (a diolch o galon i Llinos a Delyth am yrru mor ofalus yn yr Iwerddon). Buont yn aros mewn gwesty moethus gyda Sian, gynt o Gymru, a Michael ei gŵr ac maent yn ddiolchgar iawn i Priscilla am wneud y trefniadau yma. Y nos Wener hynny, cafwyd hwyl arbennig yn y Noson Lawen, cyflwynwyd y parti gan Mair ac roedd y canu o safon arbennig. Yna, ar y dydd Sadwrn, bu’r parti yn cystadlu, gyda phartion o Gymru, Iwerddon a’r Alban yn cymeryd rhan. Clodforwn y parti am ddod yn ail yn y categori partion ac ennill yr ail wobr o 300 o Ewros. Diolch hefyd i Eireen am drefnu’r awyren a’r bws ac hefyd yr ochr ariannol inni. Yr oedd pawb wrth eu bodd ac unwaith eto braf oedd cael datgan bod y parti o Gwmaman wedi llwyddo mor anrhydeddus. Diolch Catrin am ein dysgu.

No comments:

Help / Cymorth