Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

17.7.09

Côr Merched Tybie

Llongyfarchiadau mawr i Gôr Merched Tybie ar ddathlu ei 20fed penblwydd. Ar nos Sadwrn, Ebrill 18fed yn Neuadd Goffa Llandybie, dathlodd y côr y garreg filltir hon gyda’i cyngerdd blynyddol. Estynnodd Mrs Nan Daniel, cadeiryddes y côr groeso cynnes i’r artistiaid, sef Côr Merched Lleisiau Llannerch, Sir Fôn a’r cyfarwyddwraig Mrs Gres Pritchard a’r enwog deulu
Singh o Landybie - Raki, Davi a Simi. Erbyn hyn mae’r teulu talentog hyn yn fyd enwog. Mrs Dorothy Singh oedd yn cyfeilio.
Difyrwyd y gynulleida sylweddol gan wledd o ganeuon Cymraeg a Saesneg gan y ddau gôr. Mrs Desna Pemberton oedd yn arwain a chyfeilio i Gôr Merched Tybie.
Siaradodd Mrs Jan Sweeney, llywydd y côr am weithgareddau prysur y côr yn ystod y gaeaf a’r gwanwyn. Diolchodd Mrs Carys Davies, Côr Merched Lleisiau Llannerch arweinyddion y corau am eu gwaith dyfal ac am y croeso cynnes yr oeddent wedi’u gael yn Llandybie.
Cafwyd lluniaeth o gaws a gwin ar ôl y gyngerdd ac hefyd teisen oddi wrth staff Jenkins Bakery, Llandybie er cof am y diweddar Mrs Pat Dyffin, aelod ffyddlon y côr. Bu coffad hefyd am y diweddar Mrs Eluned Phillips, prif-fardd yr Eisteddfod Genedlaethol ac un o ffrindiau gorau Côr Merched Tybie. Bydd y côr yn danfon cyfraniad i Dy Bryngwyn, Llanelli yn y dyfodol agos er cof am y ddwy wraig annwyl yma.
Diolch yn fawr i bawb sydd wedi noddi y côr ac i bawb a ddaeth i gefnogi’r noson. Rhaid diolch hefyd i Mrs Karen Davies am ei chymorth ac aelodau staff y Neuadd Goffa, sef Mr Tony Wale a Mrs Ann Richards.

No comments:

Help / Cymorth