Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

17.7.09

Cyngerdd Elusennol Dafydd Wyn, y Maer


Dafydd a Mair Wyn, y Maer a’r Faeres, yn cyflwyno sieciau i Paul Pugh ac i Mrs Muriel Powell, ar rhan Cymorth Cristnogol.

Cafwyd cyngerdd lwyddiannus iawn ym Methel Newydd ar Nos Sadwrn, y 9fed o Fai, pan godwyd cyfanswm o £950 ar gyfer Cronfa Paul Pugh a Chymorth Cristnogol Cwmaman. Cymerwyd rhan gan ddau gôr llwyddiannus iawn y Cwm, sef Côr Merched
Lleisiau’r Cwm, gyda’u harweinyddes Catrin Hughes a Bethan Llwyd Morgan yn cyfeilio iddynt a Chôr Meibion Dyffryn Aman gyda’u harweinydd Ian Llewellyn a Berian Lewis yn cyfeilio. Y ddau unawdydd oedd Aled Morgan ac Eirlys Davies, gyda Catrin Hughes yn gyfeilyddes. Cafwyd cyfraniadau gwerthfawr gan Gôr Merched Iau Ysgol y Bedol gydag Elen Lord-Rees yn cyfeilio iddynt a Dafydd Davies yn adrodd. Yna, daeth Côr Ysgol Dyffryn Aman i’r llwyfan gyda’i harweinyddes Mared Owen a Catrin Hughes yn cyfeilio iddynt. Cafwyd cyfraniad gwerthfawr hefyd gan Tom Hamer, Prif Fachgen yr ysgol, a ganodd ddwy gân i’r Gitâr. Cyflwynydd y noson oedd Linden Evans, a wnaeth ein diddanu gyda’i straeon llawn hiwmor rhwng yr eitemau.
Cafwyd araith gan Derith Powell ar rhan Cymorth Cristnogol a braf oedd clywed hanes y mudiad gyda’r holl weithgareddau sydd yn mynd ymlaen i helpu’r anghenus. Yr oedd anerchiad Dafydd Wyn, y Maer yn un bwrpasol iawn a diolchodd Dafydd i holl artistiaid y noson ac eraill am gyngerdd yr oedd yn falch ohoni, gan ddymuno yn dda i’r Cymorth Cristnogol a’u gwaith diflino yn y Cwm ac hefyd dymunodd yn dda i Paul a’i rhieni. Gwerthfawrogodd yn fawr bob cymorth a gafodd wrth drefnu’r noson ac i’r gynulleidfa a ddaeth i fwynhau cyngerdd a fydd yn aros yn hir yn y côf yng Nghwmaman.

No comments:

Help / Cymorth