Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

30.12.09

Apêl Uned Babanod Gofal Arbennig Ysbyty Singleton

Ganwyd Cerys Mair Thomas dri mis yn rhy gynnar, ac yn pwyso 1pwys 12owns, ac yn un o efeilliaid. Yn drist iawn bu farw ei brawd bach Rhys Pedrick Thomas. Treuliodd Cerys y tri mis cyntaf o’i bywyd mewn ‘incubator’, syn’n costio £2,000 y dydd i’w redeg (£26,000 i brynu un) Hefyd mae wedi cael 3 llawdriniaeth, a hynny mewn 3 ysbyty wahanol Mae Cerys yn ferch i Cherie a Christopher Thomas o Gae Newydd, ac yn wyres i’r diweddar Yvonne a Keith Thomas gynt o Heol Crescent, ac yn wyres i Lyneth a Brian Thomas o Gwmllynfell. Mae Gail (Gwallt gan Gail) yn ffrind ffyddlon i’r teulu ers blynyddoedd ac wedi bod yn allweddol yn yr apêl hwn, ei syniad hi oedd e, ac mae’n ddiolchgar iawn i’w ffrindiau a’u chwsmeriaid ac aelodau’r gymuned am eu cefnogaeth eleni eto. Mae teulu a ffrindiau Cherie a Christopher hefyd wedi bod yn brysur iawn yn trefnu gwahanol weithgareddau. Trefnwyd cinio yn y Raven Y Garnant, a noson yn y ‘Royal Kitchen Chinese’ Pontaman. Codwyd yn agos i £400 rhwng y ddwy noson Gwerthwyd nwyddau a thocynnau raffl yn siop Gail a chodwyd £1,400. Nos Sadwrn Tachwedd 7ed cafwyd noson lwyddiannus iawn yng nghlwb ‘Y Bryn Social’ Cwmllynfell gyda Lisa Pedrick a r band Peri, a roedd raffl fawr yno gyda 33 o wobrau sylweddol iawn, diolch i bawb a’u cyfrannodd. Casglwyd dros £1000 y noson honno. Y cyfanswm diweddaraf yw £3,173.
Erbyn hyn mae Cerys yn 8 mis oed ac yn pwyso 12 pwys 1owns, ac yn cryfhau bob dydd Dymuna Cherie Christopher a Cerys fach ddiolch i bawb am bopeth.

No comments:

Help / Cymorth