Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

26.1.10

CAPEL MORIAH

Ar nos sul 20 Rhagfyr braf oedd gweld y capel y gyfforddus lawn ar gyfer perfformiad y plant o Ddrama’r Gem. Gyda rhyw ddeugain o blant a phobl ifanc yn cymryd rhan. roedd y cyfan yn wledd i'r llygad a'r glust. Eleni yn wahanol i'r arfer roedd llu o blant ifanc iawn yn y perfformiad — yn wir plant oed meithrin, and hyfryd oedd eu gweld yn mwynhau gyda'r plant hyn ac yn rhoi o'u gorau. Mae'r eglwys yn ffodus fod Ysgol Sul lewyrchus yn bod, a ffrwyth hynny yn ogystal a'r ymarferion ychwanegol oedd y noson. Tybed sawl drama arall oedd A chwech o seryddion neu wyr doeth? Diolch arbennig i'r athrawon, Mel Morgans, Eira Davies a Helen Rees a'r llu o rieini (ac ambell famgu) a fu'n cynorthwyo gyda'r gwaith.
Lluniwyd y sgript gan Mel Morgans a chyfunwyd hyn gyda nifer o garolau pwrpasol. Yn ô1 ein harfer rhaid oedd cychwyn y cyflwyniad gyda'r gan `Bethlehem' — gwaith y diweddar Gerallt Richards a gorffennwyd gyda'r garol 'Clychau y Nadolig' —gwaith y diweddar Meirion Evans. Yr organydd a'r cyfeilydd oedd Glynog Davies.
Yn dilyn y gwasanaeth cafwyd ymweliad gan Sion Corn a ddaeth ag anrheg haeddiannol i bob un o'r plant.
Y prynhawn canlynol aeth y plant i fwynhau eu parti Nadolig yng nghanolfan Funsters yng Nghapel Hendre. Cafwyd amser da yno gyda'r plant wrth eu bodd yng nghanol yr hwyl a'r sbri

No comments:

Help / Cymorth