Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

31.1.10

DATHLU'R NADOLIG

Nos Sul 20 Rhagfyr am 5.30 cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig y plant a'r bobl ifanc. Roedd cynulleidfa niferus o aelodau a ffrindiau wedi dod ynghyd i ymuno yn yr addoli a'r dathlu.
Dechreuwyd trwy weddi gan Nia Rees. Mari Llywelyn oedd Arweinydd y Gwasanaeth. Plant yr Hen Destament oedd y thema. Cawsom hanes Dafydd fugail, Isaac, Samuel, Namaan a'i wraig a'i forwyn. Dafydd Llywelyn, Rhys Jones, Harri Jones, William Jones, Sara Mai ac Elan Daniels oedd yn actio'r cymeriadau.

Cawsom unawd gan Sara Mai. Hefyd roedd parti canu'r plant bach yn diddanu. Annie Jones, Emily Jones a Rhys Daniels oedd yn cyhoeddi'r emynau. Diolch i bawb a gymerodd ran ac yn enwedig i Miss Ruth Bevan am baratoi'r Gwasanaeth a dysgu'r plant.

Beth roddwn ni i drysor y crud,
blant pedwar ban y byd?
Canwn ein can, a rhoddwn bob pryd
foliant i Faban Mair.
Yn hytrach na'r parti arferol yn Neuadd Gellimanwydd cawsom un gwahanol iawn eleni. Ar brynhawn dydd Mawrth 22 Rhagfyr aethom i Funsters, Capel Hendre ar gyfer parti Nadolig yr Ysgol Sul. I ddechrau aeth y plant i chwarae ar y sglefren a'r pwll peli. Hefyd roedd lle chwarae arbennig i'r plant lleiaf. Yna aeth y plant i sglefrio ar y rinc ia sych.

Roedd Sion Corn yno mewn caban pren a cafodd pob plentyn anrheg ganddo. Wedi'r chwarae cawsom de parti o selsig, chicken nuggets neu fish fingers a chips. Blasus iawn!! Roedd pawb yn gytun ei bod yn ffordd arbennig llawn hwyl i ddathlu Parti Nadolig yr Ysgol Sul.

No comments:

Help / Cymorth