Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

28.1.10

Y Capeli yn Dathlu'r Nadolig


‘. . . a’i osod mewn preseb’ – Oedfa Nadolig a baratowyd gan y Parch. Beti Wyn James, Caerfyrddin oedd yn sail i’r gwasanaeth ar-y-cyd rhwng capeli Bethesda, Caersalem a Moreia a gynhaliwyd ym Moreia ganol Rhagfyr. Arweiniwyd y gwasanaeth gan y Parch. Dyfrig Rees gydag aelodau o’r dair eglwys yn cymeryd rhan. Cynorthwywyd wrth yr organ gan Mrs. Wynona Anthony. Paratowyd te hyfryd wedi’r oedfa gan chwiorydd Moreia ac fe gyflwynwyd y casgliad i’r gangen leol o’r elusen Ymchwil Cancr.

* * * *
Yna ar Sul cyn y Nadolig death aelodau Gellimanwydd, Rhydaman a Moreia, Tycroes ynghyd i ddathlu’r Nadolig. Braf oedd gweld y capel yn gysurus lawn. Llywyddwyd gan weinidog y ddwy eglwys, y Parch. Dyfrig Rees, gyda Mrs. Wynona Anthony wrth yr organ. Cymerwyd rhan gan Stephanie Davies, Mary Thomas a Ieuan Thomas o Foreia a Brian Owen o Gellimanwydd. Cafwyd eitemau gan Gôr Merched, Côr Dynion a Chôr Cymysg Gellimanwydd o dan arweiniad Gloria Lloyd gyda Cyril Wilkins yn cyfeilio
.

No comments:

Help / Cymorth