Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

20.2.10

Gŵyl y Gannwyll


Cathryn Thomas (Trysorydd Cor Scarlets), Sandra Davies (Cor Merched Lleisiau'r Cwm ac Ymchwil Llid yr Ymennydd), Alys Lewis (Cor Cantata), Catrin Hughes (Cyfarwyddwr Cerdd y tri Cor)

Ar Nos Sadwrn Rhagfyr 5ed cynhaliwyd cyngerdd i godi arian tuag at Ymchwil i ‘lid yr ymennydd’ gan Gôr Scarlets, Cantata a Chôr Merched Lleisiau’r Cwm yn Eglwys Hall Street Llanelli. Y cyfeilydd gwâdd oedd Caradog Williams, a’r cyflwynydd oedd Heddyr Gregory. Cafwyd eitemau amrywiol gan y tri chôr, yn ogystal â darlleniadau gan Mair Wyn a Heddyr Gregory. Yr unawdwyr oedd Eirlys Davies, Alys Lewis a Megan Thomas. Cafwyd araith bwrpasol gan Sandra Davies, aelod o Gôr Merched Lleisiau’r Cwm, ar ran Ymchwil i ‘lid yr ymennydd’. Yn ei haraith dywedodd bod math arbennig o ‘lid yr ymennydd’ sef y “Meningococcal” yn effeithio ar 2,000 o bobl yn flynyddol yn y Deyrnas Unedig, a diolchodd Mrs Davies i bawb am eu cefnogaeth.

I ddiweddu’r noson, daeth y tri chôr ynghŷd i ganu “Alelwia” ac ymunodd pawb i gyd-ganu carol. Diolch i ensemble pres Ysgol Gyfun y Strade o dan arweiniad Mr Michael Thorne am ddiddori’r gynulleidfa cyn dechrau’r cyngerdd, ac i bawb a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd tuag at lwyddiant y noson. Diolch hefyd i swyddogion Eglwys Hall Street am eu cefnogaeth parod. Gwnaethpwyd elw o £1,180 tuag at Ymchwil i ‘lid yr ymennydd’.

No comments:

Help / Cymorth