Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

4.4.10

Carmel - Ymddeoliad Y Parchg Gwyndaf Jones

Dymuniad Y Parchedig Gwyndaf Jones a Mrs Glenda Jones ei briod oedd i ni gael te gyda’n gilydd gan i’w weinidogaeth gyda ddod i ben. Roedd eu merched Lleucu, Blodeuwedd a Melangell a’u teuluoedd yn awyddus iawn i fod yn bresennol, a hanner tymor yr ysgolion oedd mwya’hwylus iddynt ddod i lawr o’r gogledd. Ymunodd aelodau o’r Tabernacl Cwmgors (merch Eglwys Carmel) gyda ni i ddiolch iddo am ei wasanaeth. Croesawyd pawb yn gynnes iawn i Garmel gan Mr Ken Morgan, a dywedwyd Gras o dan arweiniad Mr Jones. Cafwyd prynhawn hwylus, er roeddem yn ymwybodol o reswm y te-roeddem yn falch o bresenoldeb yr wyresau bach chwech annwyl iawn.

Diolchwyd yn fawr iddo gan ein Trysorydd Mr Ken Morgan a chyflwynodd siec iddo ar ran aelodau Carmel, a daeth Mr John Daniel Trysorydd Y Tabernacl ymlaen i gyflwyno siec ar ran Eglwys Y Tabernacl. Yna daeth Mr Desmond Griffiths i roi llun o Garmel, a llun ohono gyda’r diaconiaid a llun i Mrs Jones o’r ddau gyda’r diaconiaid. Yna cyflwynodd Mrs Megan Morgan waith llaw cywrain iawn, o’i heiddo sef Gweddi’r Arglwydd ar amlinelliad o fap o Gymru wedi ei fframio. Roedd hi wedi addurno blwch tlysau yn chwaethus i Mrs Jones. Cafodd Mrs Jones dusw o flodau gan aelodau Y Tabernacl a Charmel. Diolchodd y ddau yn fawr am y rhoddion. Yna galwodd Mr Jones ar Mrs Catherine Williams i ddod ymlaen i dderbyn pennill o Fuchedd Garmon Saunders Lewis eto o waith llaw medrus Mrs Megan Morgan wedi ei fframio, hefyd tusw o flodau. Diolchodd Mr Jones iddi am ei gwaith yn canu’r organ ers 1972, (yn swyddogol) dywedodd y bydd yn barod i gyfeilio pan fydd yn bresennol, ond yn ddi dal. Rym yn ddyledus iawn i Megan am roi o’i hamser a’i dawn mor hael. Diolch yn fawr i bawb am eu cyfraniadau o bob math, i wneud y te yn un teilwng.

No comments:

Help / Cymorth