Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.8.10

COR MEIBION DYFFRYN AMAN

Gredech chi fod 20 mlynedd wedi mynd heibio ers sefydlu côr Meibion Dyffryn Aman? I ddathlu'r achlysur teithiodd y côr i St. Peter Port, Guernsey ddechrau mis Mehefin ac fe fuon nhw'n perfformio mewn dau gyngerdd yno.


Diolch yma i Rowland John am drefnu'r daith, gyda chymorth Alan Thomas a Graham Davies.

Bore Sadwrn, Mehefin 5ed, bu un o'r aelodau, Chris Llewelyn, yn siarad am y côr ar Radio BBC Guernsey, ac fe chwaraewyd rhai caneuon o gryno ddisg y côr.

Amser cinio, buon nhw'n canu yn Eglwys y Dref. Llywydd y cyngerdd oedd Roy Sarre, Cyfarwyddwr Cerdd Corws Cymunedol Guernsey. Roedd ei ferch yntau, Josie Paine, yn unawdydd ac fe ymunodd gyda'r côr i Gloi'r cyngerdd gyda chytgan o "Gwyr Harlech."

Roedd y prif gyngerdd Nos Sadwrn yn Neuadd St. James. Roedd hwn yn gyfle arbennig i Berian Lewis, cyfeilydd y air - yn hytrach na defnyddio Yamaha Clavinova, fel yn yr ymarferion yng Nglanaman, -defnyddio "Steinway Concert Grand Piano" – gwerth £84,000! Ynghyd ag arweiniad ysbrydoledig Ian Llewelyn, does dim rhyfedd fod y cantorion wedi ymateb fel y gwnaethon nhw. Cafwyd perfformiadau grymus, ac erbyn diwedd y noson, rhwng y ddau gyngerdd, canwyd 23 can.

Yn sicr, gwnaethon nhw argraff ddofn ar y gynulleidfa o dros 500. Tybiwyd fod £7000 wedi ei godi tuag at Multiple Sclerosis.

Mae llwyddiant y côr i'w briodoli yn bennaf i Ian Llewelyn, - sydd wedi eu harwain ers y cychwyn cyntaf - and rhaid hefyd cydnabod ymroddiad pob un o'r aelodau a'r cyfeilyddion dros yr 20 mlynedd.

Dymuniadau gorau gyda'r dathlu eleni – edrychwn ymlaen at gefnogi'r air dros yr 20 mlynedd nesaf.

No comments:

Help / Cymorth