Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

17.10.10

Merched y Wawr Brynaman

Cynhaliwyd cyfarfod agoriadol  y tymor newydd yn Neuadd yr Henoed, Nos Wener, Medi 10fed, a da dweud bod mwy nag ugain wedi mentro allan ar noson o dywydd garw iawn! Gwraig wâdd y noson oedd Non Richards, Swyddog Datblygu’r Muduad ac fe gafwyd noson ddifyr iawn yn ei chwmni. Roedd rhai o aelodau’r pwyllgor wedi paratoi lluniaeth; cafwyd amser i bori drwy’r rhaglen am y tymor ac fe dreuliwyd amser yn cymdeithasu.  Gorchwyl bleserus arall yn ystod y nos oedd  diolch i Meiriona Jones am ei gwaith diflino fel ysgrifenyddes y gangen am y 18 mlynedd ddiwethaf. Cyflwynodd y Llywydd, Buddug Williams, rodd iddi ar ran yr aelodau.     
 Bu rhai aelodau ar  Benwythnos Preswyl  yn Llanbedr Pont Steffan  o Fedi 17-19 ac fe gawsant amser wrth eu bodd.    
Y mis nesa, Hydref 8fed, bydd yr aelodau yn ymuno â’r gynulleidfa ym Moriah ar gyfer recordiad o Dechrau Canu, Dechrau Canmol, ond byddwn yn ôl yn Neuadd yr Henoed ar gyfer cyfarfod mis Tachwedd, pryd y disgwylir Ms. Glenys Protheroe i’n hannerch.  Mae croeso  i aelodau newydd bob amser.

No comments:

Help / Cymorth