Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

25.11.10

Ffrindiau - Iesu'r Ffrind Gorau - Gellimanwydd"Ffrindiau - Iesu'r Ffrind Gorau" oedd testun Gwasanaeth Diolchgarwch Plant yr ysgol Sul ar Fore Sul 10 Hydref. Dechreuwyd trwy weddi agoriadol ac yna ar ol canu'r emyn "Mae'r Arglwydd yn cofio y dryw yn y drain" daeth y plant ymlaen i gyflwyno eu bocsus esgidiau yn llawn anrhegion ar gyfer Operation Christmas Child. Hyfryd oedd gweld y bwrdd yn llawn bocsus esgidiau, a rheiny wedi eu haddurno mor bert.

Cawsom gyflwyniadau, darlleniadau a chanu.
Diolch i Elan, Sara Mai, Mari, William, Harri, Dafydd, Rhys, Nia, Macy a Catrin am eu cyfraniadau arbennig. Roedd y gwasanaeth yn wir fendith ac yn dangos ein gwerthfawrogiad o'r ffrind gorau gall unrhyw un ei gael sef Iesu.
Cynhaliwyd ein Gwasanaethau Diolchgarwch eleni ar Sul 10 Hydref. Tro yr Oedolion oedd hi yn Oedfa'r Hwyr. Cawsom gyfel i ddiolch i'n Harglwydd Iesu am yr holl mae yn ei wneud drosom drwy ddarlleniadau, adroddiadau, canu emynau ac eitemau gan dri cor, sef cor merched, cor dynion a'r cor cymysg.
Cawsom wir fendith ac roedd yn wasanaeth arbennig.
Mae ein diolch yn fawr i Mrs Gloria Lloyd am ddysgu ac arwain y tri cor ac hefyd i Mr Cyril Wilkins am ei chynorthwyo a chyfeilio ar gyfer y tri. Hefyd diolch i'n gweinidog Y Parchg Dyfrig Rees am ein harwain yn ystod y gwasanaeth

No comments:

Help / Cymorth