Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

7.12.10

100 oed

Llongyfarchiadau gwresog i Mrs Llinos James a fu’n dathlu ei chanfed penblwydd ar y 13eg o Hydref eleni. Ganwyd Mrs.James yn fferm Llwynderi ac ar ôl priodi fe symudodd i ffermdy Cynghordy, ac wedyn i fferm Tregynllath, lle magwyd y tri plentyn sef, Ronald, Keith ac Averil. Bu’n falch iawn o’i theulu ac mae ganddi ddwy ŵyres, sef Barbara a Caryl, ac fe’i bendithiwyd gyda dau or-ŵyr, sef Catrin a Gareth. Mae Mrs James yn aelod o Gapel Bethel Newydd a bu’n mynychu’r oedfaon yn selog pan oedd ei iechyd yn caniatau. Cofier yn flynyddol am ei hoffter o fod yn bresennol yng Nghymanfaoedd Canu’r Cwm.

Mae Mrs.James yn cael pob gofal yn ei chartref ym Mharc Glanffrwd, y Garnant gan Keith, y mab ac yn agos ati yn byw hefyd mae Ronald, Jean, Averil a Rowland. Ar rhan Cyngor Tref Cwmaman, rhoddwyd basgied o flodau hyfryd gan y Cynghorwr Dafydd Wyn (yn absenoldeb y Maer) a dymunodd bob hapusrwydd i’r dyfodol i Mrs. Llinos James, a dderbyniodd negeseuon wrth y Frenhines a’r Cynulliad ymhlith llu o gyfarchion eraill.

No comments:

Help / Cymorth