Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

15.12.10

YN 100 OED - Mrs Florrie Davies

Ganwyd Florrie, yr hynaf o un-ar-ddeg o blant, ar fferm Pen-Pont, Penygroes ar Dachwedd 21ain, 1910. Bu farw dwy o’r chwiorydd – un yn chwe mis a’r llall yn ddeunaw mis. Symudodd y teulu i fyw yn Gorsddu pan oedd Florrie yn ddeg oed. Tynnwyd hi allan o’r ysgol pan yn dair-ar-ddeg er mwyn gofalu am eu mam a oedd yn dost a phan y bu hi farw yn fuan wedyn Florrie a edrychodd ar ôl eu brodyr a’i chwiorydd ar ieuengaf ond yn bedair oed.

Symudodd i fyw i Dycroes yn 1935 ar ôl iddi briodi. Ganwyd iddi dri o blant ond bu un farw ar enedigaeth. Magodd eu mab Keith a’i merch Eileen yn gariadus a gofalus a rhoi iddynt fagwraeth Gristnogol ac mi roeddent yn ffyddlon yng Nghapel Moreia, Tycroes. Mae gan Florrie hoffter o emynau a chanu cynulleidfaol. Bu farw ei gŵr yn gynnar yn y chwedegau gan ail-briodi yn y saithdegau a cholli yntau yn yr wythdegau.
Mae’n browd o’r ffaith eu bod yn berchen ar beiriant gwnïo a llaw ‘Singers’. Defnyddiau hon i wneud dillad ac i’w altro. Byddai wrth ei bodd yn gwei capiau, menyg ac ati i’r teulu. Mi roedd yn amryddawn ac yn fedrus â’i dwylo – peintio, papuro, coginio, pobi bara a cwcan teisiennau, cacennau a danteithion. Yn y Gwanwyn byddai’n brysur yn paratoi’r ardd gogyfer a thyfu llysiau ac yna yn yr Hydref yn eu piclo a’u preserfio gogyfer a’u bwyta yn ystod y gaeaf. Ni allai ddioddef gwastraff o unrhyw fath a byddai yn gwneud ‘ginger beer’ allan o ddail drynaint.
Am nifer o flynyddoedd bu’n gweithio fel cynorthwyydd cinio yn ysgol y pentref ac hefyd yn ofalydd Capel Moreia. Mae’n hoff iawn o’i dishgled de ond mae gwydred o laeth a mynd i’r gwely’n gynnar yn gas bethau ganddi.
Symudodd Florrie i Bantyboblen – unedau i’r henoed yn y pentref – ddeng mlynedd yn ôl ac roedd yn aelod gwerthfawr o’r gymuned yno gan gymryd rhan yn yr holl weithgareddau. Byddai yn mynd yn wythnosol i gyfarfod y Deillion ac i Ganolfan Dydd. Byddai’n mynd gyda ffrind allan am fwyd i’r gwahanol leoedd bwyta ar Sadyrnau.
Treuliau’r Nadolig gyda’i theulu yng Nghaerdydd. Dim ond y hi sydd ar ôl o’r teulu niferus. Mae ganddi saith o wyrion a chwech o or-wyrion sy’n eu charu’n fawr. Mae Florrie wedi byw bywyd yn llawn ac yn gymeriad hoffus a chariadus.
Llongyfarchiadau gwresog ar iddi ddathlu eu phenblwydd yn 100 oed ar Dachwedd 21ain yng nghartref Annwyl-fan lle mae’n byw bellach ers bron i flwyddyn. Mi roedd Florrie yn derbyn ‘Glo Mân’ ar hyd y blynyddoedd er na allai eu ddarllen ers sawl blwyddyn oherwydd eu golygon. Roedd yn ei anfon i’r teulu yng Nghaerdydd.

Ers i ni ysgrifennu’r adroddiad hwn mae Florrie wedi cael damwain a gwneud niwed i’w choes. Mae wedi body n ysbyty Glangwili ac mae holl ddarllenwyr Glo Mân yn dymuno’n dda iddi.

No comments:

Help / Cymorth