Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

29.1.11

CYLCH CINIO CYMRAEG RHYDAMAN YN DATHLU DEUGAIN OED

 
Yn ystod Cinio Dathlu Cylch Cinio Cymraeg yn ddeugain oed yn yr Hudd Gwyn, Llandeilo ar Nos Wener 3ydd Rhagfyr, cafodd aelodau a ffrindiau’r Clwb syrpreis arbennig wrth i Alwyn Humphreys, Wedi 3,ddod a chyflwyno Elfryn Thomas, Ysgrifennydd y Clwb gyda plat “Halen y Ddaear”.

Mae Elfryn wedi bod yn Ysgrifennydd ar y Clwb ers y cychwyn cyntaf a hynny am 40 mlynedd ac yn wir haeddu’r anrhydedd o fod yn Halen y Ddaear. Ydy hyn yn record?

Sefydlwyd Cylch Cinio Cymraeg Rhydaman gan y Parchg Ronald Walters yn dilyn ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol a’r dre yn Awst 1970. Trefnwyd Cinio Nadolig arbennig i ddathlu’r achlysur yn yr Hudd Gwyn, Llandeilo. I gychwyn y noson cawsom ein diddanu gan aelodau Ysgol berfformio Dyffryn Tywi dan lywyddiaeth medrus ei harweinydd Delyth Mai Nicholas. Diolchodd y Llywydd, Mr Calvin Davies, i Delyth Mai ac i holl aelodau’r ysgol berfformio am eitemau graenus dros ben a oedd yn wir gyfraniad i’r dathliad.
Does yr un parti yn gyflawn heb gacen Penblwydd ac ar ol bwyta pryd o fwyd blasus daeth Elfryn Thomas a’i wraig Bethan ymlaen i dorri’r deisen arbennig oedd wedi ei pharatoi ar gyfer yr achlysur.

Yna i orffen y noson cafodd aelodau’r Clwb gyfle i anrhydeddu’r Ysgrifennydd, a diolchodd y Llywydd Calvin Davies i Elfryn am ei holl waith. Cyflwynodd y Llywydd gloc llechen wedi ei ysgathru iddo fel arwydd o werthfawrogiad yr aelodau. Mae’r ffaith bod y Clwb wedi bodoli am 40 mlynedd yn arwydd pendant o waith diflino Elfryn.
Hefyd roedd yn gyfle i’r clwb ddangos ei ddiolchgarwch i’r Trysorydd Mr Hefin Williams, sydd wedi bod yn Drysorydd am 28 o flynyddoedd. Dyw hi ddim rhyfedd bod coffrau’r clwb cystal oherwydd gwaith medrus Hefin. Cyflwynodd Edwyn Williams, Cyn-Lywydd, gloc llechen i Hefin hefyd.

 

No comments:

Help / Cymorth