Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

12.4.11

Merched y Wawr Cangen GwaunGors

Croesawyd yr aelodau yn gynnes i gyfarfod arbennig ar Chwefror 21ain, gan ein Llywydd Mrs Bethan Williams, a phleser mawr iddi oedd croesawu aelod newydd atom sef Mrs Sandra Rees.  Cafwyd munud o dawelwch i gofio am un o’n haelodau sef y ddiweddar Mrs Betty Roderick Davies  Cawsom noson i gofio am Ddewi Sant ac i ddathlu ein Cymreictod.  Diolch i Bethan am baratoi gwasanaeth byr a phwrpasol â rhai o’r aelodau yn cymryd rhan.  Diolch hefyd i’r aelodau am baratoi lluniaeth â blas Cymreig, wrth gwrs!Cafwyd noson lwyddiannus iawn. 
Yna ar Fawrth 1af aethom i gael pryd o fwyd i westy’r ‘Dyffryn’ i ddathlu dydd ein Nawdd Sant. Diolch yn fawr iawn i Mrs Pamela Jones am wneud y trefniadau

No comments:

Help / Cymorth