Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

18.4.11

Ysgol y Bedol

Yn y llun gwelir Jonathan gyda’i gadair hardd ac hefyd y ddau Dywysydd sef Georgette Dorritt ac Adam Thorne.
Cynhaliwyd Eisteddfod Gwyl Dewi lwyddiannus iawn yn yr Ysgol ar Fawrth y Cyntaf gyda’r disgyblion yn cymeryd rhan wrth ganu a llefaru yn unigol ac mewn corau a bu llu ohonynt hefyd yn cystadlu ar y gwaith cartref.  Yr oedd y plant wedi cael eu paratoi yn drwyadl ac fe fu sawl un ohonynt fel unigolion ac aelodau  o’r Côr wedyn yn cystadlu yn Eisteddfod Gylch yr Urdd yn Rhydaman.  Cafwyd hwyl arbennig wrth gymeryd rhan a llongyfarchwn bawb a wnaeth ei gorau glas i fod yn rhan o’r gweithgareddau.  Diolch yn fawr i  Mrs Donna Williams a holl athrawon yr ysgol am eu paratoi ac i’r ddau arweinydd sef Gareth James a Phil Bowen.  Wrth fwrdd y beirniad eleni roedd Marjorie Rodgers, Marlene Thomas a Mair Wyn.  Pinacl y dydd oedd y cadeirio dan ofal Mari Jones ac fe gafwyd teilyngdod.  Yr enillydd eleni oedd bachgen am y tro cyntaf yn hanes cadeirio Ysgol y Bedol sef Jonathan Williams a chafwyd clod go uchel am ei waith arbennig i’r gystadleuaeth.


No comments:

Help / Cymorth