Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

21.7.13

Merched y Wawr


Nos Wener, Mai 10fed cynhaliwyd Cinio Blynyddol Cangen  y  Gwter Fawr yng Nghanolfan y Mynydd Du, ac unwaith  eto, cawsom gwmni aelodau Cangen  Gwaun Gors. Cafwyd pryd o fwyd blasus tu hwnt, yn cael ei weini yn serchus iawn gan staff y ganolfan.                                
Llywyddwyd y noson gan Buddug Williams, Llywydd cangen Y Gwter Fawr a hi  gyflwynodd ein gwestai am y noso, -  Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr, sef Gill Griffiths. Yn ei hanerchiad, soniodd am 3 pheth mae am ganolbwyntio arnynt  yn ystod ei Llywyddiaeth – sef Drama, Dysgwyr a Daioni, gan gyfeirio at rôl yr aelodau ym mhob un o’r rhain. Cyfeiriodd yn arbennig at y Daioni sy’n dod o’r ymdrech glodwiw  sy’n digwydd drwy’r wlad wrth gasglu bagiau – dros 6,000 wedi eu casglu hyd yn hyn – a phob un yn cael ei ddefnyddio i godi arian i helpu merched mewn rhai o wledydd y Trydydd Byd mewn cydweithrediad â Chymorth Cristnogol. Roedd Gill ei hun wedi cael cyfle yn ddiweddar i ymweld ag Ethiopia yng nghwmni un o weithwyr Cymorth Cristnogol, ac roedd y daith wedi cael effaith fawr arni- daeth hynny’n amlwg yn y modd diffuant  y cyflwynodd hi  rai o’r profiadau i ni .

Diolchwyd  i Gill  am neges ddidwyll gan Lywydd Cangen Gwaun Gors, sef Bethan Williams.

 Llun – Buddug  Williams,  Gill Griffiths a Bethan  Williams

No comments:

Help / Cymorth